Wikia

Dune

Kuros Atreides

2,636pages on
this wiki
Talk0

The Dune Encyclopedia
This article or section refers to elements that appear exclusively in The Dune Encyclopedia.


Kuros Atreides was second cousin of Dukes Demetrios XXXII Atreides and Aristakes IV Atreides, presumably grandson of Konstantinos VII Atreides; and father of Elias III Atreides.

Preceded by
Aristakes IV Atreides
Siridar-Duke of Caladan
9744 AG - 9769 AG
Succeeded by
Elias III Atreides

Around Wikia's network

Random Wiki